ට්‍රෙඩ්මිල් ව්‍යායාම වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් ක්‍රම අනුගමනය කරන්න

News & Events

ට්‍රෙඩ්මිල් ව්‍යායාම වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් ක්‍රම අනුගමනය කරන්න

2023.05.08

ට්‍රෙඩ්මිල් ව්‍යායාම වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් ක්‍රම අනුගමනය කරන්න

ට්‍රෙඩ්මිල් ව්‍යායාම වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන්...

Read More

2021.07.12

What Happens When You Lose a Lot of Weight

When you’ve got pounds to spare, shedding them improves many...

Read More

2021.04.19

ඩිජිටල් උපාංගවලින් කෙටි කාලයකට ඈත්වී සිටිමු

Digital Detox යනු පුද්ගලයෙකු ස්මාර්ට් ෆෝන්, රූපවාහිනී, පරිගණක, ටැබ්ලට් වැනි...

Read More

2019.02.25

Quantum Fitness Opens Latest Branch in Negombo

Negombo, Thursday 21st February 2019: Quantum Fitness, the pioneers in...

Read More

2019.02.25

SSC to revolutionize Sri Lankan sports with Power Plate

The Sinhalese Sports Club, one of the most prestigious sports...

Read More

2019.02.14

Quantum Fitness Annual Get together 2019

This year the event was held on 31.1.2019 at Leisure...

Read More

2018.09.03

Quantum Fitness joined MAS Holdings wellness day with AIA insurance

Quantum Fitness joined MAS Holdings wellness day organized by AIA...

Read More

2018.08.15

Quantum Fitness joined United Motors Wellness day with AIA Insurance

Quantum Fitness joined United motors wellness day organized by AIA...

Read More

2018.08.15

Quantum Fitness joined Hela Clothing Wellness day with AIA Insurance

Quantum Fitness issued a comprehensive report of Body composition analysis...

Read More

2018.04.11

Quality Fitness Goes Down South

Quantum Fitness Opens its Latest Branch in Galle Galle, Thursday...

Read More

Distributors

Singer Sri Lanka Fitness Products
softlogic sri lanka fitness products
Dinapala Group Sri Lanka Fitness Products
abans sri lanka fitness products

Online Shopping Partners

daraz sri lanka fitness products
Abans Sri Lanka
Wasi.lk Quantum Fitness Products
Quantum Fitness Orelo
takas.lk fitness products
Odel Sports Sri Lanka Treadmills
Bigdeals.lk Fitness Products

Brands

Impulse Fitness Products in Sri Lanka
nordictrack Sri Lanka
Proform Fitness Brand
quantum fitness brand
ifit sri lanka
ovicx products in Sri Lanka
keiser bikes in Sri Lanka
Vibration Machines