ට්‍රෙඩ්මිල් ව්‍යායාම වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් ක්‍රම අනුගමනය කරන්න
ට්‍රෙඩ්මිල් ව්‍යායාම වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන්... Read More
What Happens When You Lose a Lot of Weight
When you’ve got pounds to spare, shedding them improves many... Read More
ඩිජිටල් උපාංගවලින් කෙටි කාලයකට ඈත්වී සිටිමු
Digital Detox යනු පුද්ගලයෙකු ස්මාර්ට් ෆෝන්, රූපවාහිනී, පරිගණක, ටැබ්ලට් වැනි... Read More
Best Sales Person & Technician of The Year 2018
Read More
Quantum Fitness Opens Latest Branch in Negombo
Read More
SSC to revolutionize Sri Lankan sports with Power Plate
The Sinhalese Sports Club, one of the most prestigious sports... Read More
Quantum Fitness Annual Get together 2019
Read More
Quantum Fitness joined MAS Holdings wellness day with AIA insurance
Quantum Fitness joined MAS Holdings wellness day organized by AIA... Read More
Subash Siriwardene Crowned Mr.Defense 2018
Subash Siriwardene Crowned Mr.Defense 2018 Quantum Fitness Instructor is Military’s... Read More

Distributors

Online Shopping Partners

Brands